QVO VADIS? KANALIZACJO…. – aktualizacja

28 kwietnia 2021

Poniżej zamieszczamy informację wraz z kalendarium postępowania w sprawie budowy kanalizacji w naszej gminie, udostępnioną przez Starostę Radomskiego Waldemara Trelkę, zgodnie z jego deklaracją na XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kowala w dniu 8 kwietnia 2021 r.…

Nagranie z XXX.2021 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kowala 

INFORMACJA STAROSTY DOTYCZĄCA PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE  BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TRABLICE, GM. KOWALA

 1. W dniu 29 stycznia 2021 r. Gmina  Kowala złożyła  wniosek  o  pozwolenie  na  budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Trablice, gm. Kowala.
 2. W dniu 11 lutego 2021 r. Gmina została wezwana do uzupełnienia  wniosku o:

– wskazanie aktualnych numerów działek we wniosku o pozwolenie na budowę oraz w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

– wskazanie  właściwego tytułu, z którego wynika prawo do dysponowania wymienionymi we wniosku nieruchomościami na cele budowlane.

Data otrzymania przez Gminę  15 luty 2021 r.

Termin wyznaczony do uzupełnienia 14 dni od otrzymania .

 1. 28 luty 2021 r. – rozmowa telefoniczna z radnym Marcinem Jakubiak w sprawie braków formalnych.
 2. 1 marca 2021 r. – ostatni dzień , w którym należy uzupełnić braki formalne (brak informacji ze strony Gminy o podjętych działaniach).
 3. 05 marca 2021 r. – zostaje wysłana informacja do Gminy, że wniosek nie został uzupełniony i wobec powyższego sprawa zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia

Data otrzymania przez Gminę  08 marca 2021 r.

 1. 10 marca 2021 r. – zostaje odebrana dokumentacja projektowa przez Pana Piotra Markiewicza
 2. 16 marca 2021 r. – radny Jan Fryszkowski prosi mnie o spotkanie w powyższej sprawie.
 3. 19 marca 2021 r. – spotkanie

Osoby uczestniczące-Starosta Waldemar Trelka

Wójt Dariusz Bulski

Radny Marcin Jakubiak

Radny Jan Fryszkowski

Dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury Sylwia Pietrasiewicz

W trakcie spotkania podnoszono :

– dlaczego Gmina  złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w powyższej sprawie jeżeli procedura zgłoszenia jest krótsza (nie zawiadamiamy wszystkich właścicieli działek trzykrotnie co znacząco skróci czas uzyskania stosownych dokumentów) ,

– dlaczego Gmina złożyła wniosek nie posiadając prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – brak zgody właścicieli działki, brak zgody współwłaścicieli .

Ustalenia końcowe:

– po dopełnieniu formalności  dotyczących dziedziczenia przez spadkobierców działek Gmina  zgłosi  budowę sieci kanalizacji na działkach, co do których posiada prawo do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane,

– Starosta deklaruje, ze dokumentacja zostanie sprawdzona w terminie krótszym niż 21 dni. Jeżeli przedłożona dokumentacja  będzie opracowana zgodna z obowiązującymi przepisami oraz będzie zawierała wszystkie wymagane elementy, na wniosek Gminy, przed upływem 21 dni, zostanie wydane zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na realizację przedmiotowej inwestycji.

 1. 01 kwietnia 2021 r. – data sporządzenia aktu  poświadczenia dziedziczenia.
 2. 08 kwietnia 2021 r. – pracownicy Urzędu Gminy zgłaszają się do Starostwa
  z wypełnionym  drukiem zgłoszenia w celu  sprawdzenia poprawności.
 3. 09 kwietnia 2021 r. zostaje złożony projekt wraz ze zgłoszeniem  na budowę sieci  w miejscowości Trablice gm. Kowala (zgodnie z ustaleniami bez przyłączy).

 

 1. 14 kwietnia 2021 r. – projekt wraz z  dokumentami  formalnymi  zostaje zweryfikowany,

Postanowieniem Nr 290.2021 zostaje nałożony obowiązek usunięcia następujących
braków występujących w przedmiotowym zgłoszeniu:

 

– doprowadzić do zgodności zgłoszone działki i zakres zgłoszenia z załączonym
projektem oraz przedłożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane wraz ze wskazaniem poprawnego tytułu
do władania na wszystkie działki, na których prowadzona będzie inwestycja,

– oznaczenia na rysunkach sporządzić zgodnie z przedstawioną legendą na projekcie
zagospodarowania terenu,

– wyjaśnić zapisy projektu dotyczące kabla eNN (sterowniczego i WLZ) oraz ogrodzenia
(projekt powinien zawierać wszystkie elementy projektowane),

– załączoną kopię decyzji nadającą projektantowi uprawnienia należy poświadczyć
za zgodność z oryginałem,

– zgodnie z pismem z dn. 08.01.2020 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków należy wskazać czy przedmiotowe działki podlegają ochronie
konserwatorskiej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz wskazać czy na powyższych działkach znajdują się obiekty ujęte w gminnej
ewidencji zabytków, w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia.

 1. 23 kwietnia wpływa uzupełnienie zgłoszenia i prośba o wydanie zaświadczenia, zgodnie z powyższymi uzgodnieniami
 2. 26 kwietnia dokumentacja zostaje sprawdzona, braki nie zostały uzupełnione w całości
 3. 27 kwietnia 2021 r. – przedmiotowa dokumentacje zostaje ostatecznie uzupełniona
  i sprawdzona

“Z przyjemnością informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 r., po  licznych uzupełnieniach,  podpisałem zaświadczenie  o braku podstaw do  wniesienia sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia  budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Trablice oraz Mazowszany, gm. Kowala. Co oznacza, że  już dzisiaj, Wójt Gminy  może ogłosić przetarg na powyższą budowę. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważna dla rozwoju  gminy jest nowoczesna sieć mediów. Najlepiej o tym wiedzą mieszkańcy naszej gminy, którzy od lat borykali się z problemami ścieków.

 Życzę  mieszkańcom Trablic i sobie,  aby  powyższa inwestycja  szybko powstała i służyła nam jak najlepiej.”