„Każdy milion przyjmiemy z radością…”

13 maja 2021

Gmina Kowala jakiś czas temu podpisała umowę z Mazowiecką Agencją Energetyczną s.a. , która napisała projekt dotyczący termomodernizacji  czterech budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy.

Pod koniec kwietnia dowiedzieliśmy się, że gmina otrzymała dofinansowanie do termomodernizacji następujących budynków:

  1. PSP w Mazowszanach
  2. PSP w Bardzicach
  3. OSO w Młodocinie
  4. Urząd Gminy w Kowali

Skąd dofinansowanie?

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna.

Wartość projektu brutto: 6 814 471,83 zł

Dofinansowanie: 3 997 960,02 zł

Wkład własny: 2 816 511,81zł

Założeniem i głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Kowala i powiecie radomskim. Cel zostanie zrealizowany poprzez redukcję emisji powierzchniowej, pochodzącej z 4 budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie efektywności energetycznej ww. budynków służących celom edukacji i administracji, dzięki ich głębokiej modernizacji energetycznej. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych prac termomodernizacyjnych, wymianę kotłów węglowych na powietrzne pompy ciepła, kocioł gazowy, kotły kondensacyjne, zastosowanie odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, powietrzne pompy ciepła oraz kolektory słoneczne) oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku Urzędu Gminy.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Kowala, w szczególności dzieci i młodzież ze szkół objętych projektem oraz pracownicy i osoby korzystające z usług publicznych świadczonych w Urzędzie Gminy.

Jako radni będziemy czuwać nad prawidłową realizacją projektu, aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby skutkować potrąceniami dofinansowania przy rozliczaniu projektu. Liczymy, że za 2 lata nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z unowocześnionych budynków szkół oraz urzędu. Tym samym gmina może dołączyć do grona samorządów dbających o  ekologię  i  środowisko.

Jeszcze nie wiadomo kiedy dokładnie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie ale już wiadomo, że Gmina Kowala dofinansowanie na to zadanie otrzyma.